Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
• Lidmaatschapspas: toegangspas voor Perfect Body Fitness. De lidmaatschapspas wordt bij binnenkomst door de paslezer gehaald.
• Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor een Perfect Body Fitness.
• Lid: natuurlijk persoon (m/v), op wiens naam het lidmaatschap is geregistreerd. Hieronder valt ook jeugdlid, gezinslid en bedrijfsfitnesslid.
• Jeugdlid: natuurlijk persoon van 12 tot 21 jaar die op eigen naam lid is.
• Gezinslid: echtegeno(o)t(e)/partner die met het lid duurzaam samenwoont en/of kinderen waarvan de inwoning van kan worden aangetoond.
• Bedrijfsfitness: lidmaatschap van Perfect Body Fitness voor een met de werkgever overeengekomen tarief via Bedrijfsfitness Nederland.
• Abonnement: de gekozen lidmaatschapsvorm.
• Ingangsdatum: dag waarop de overeenkomst (het lidmaatschap) aanvangt. Dit is de dag waarop Perfect Body Fitness de inschrijving heeft ontvangen, of de dag die op het inschrijfformulier is ingevuld.
• Inschrijving: het invullen van een papieren inschrijfformulier en het inleveren hiervan bij de balie van Perfect Body Fitness.
• Inschrijfformulier: papieren formulier van Perfect Body Fitness.
• Lidmaatschapsovereenkomst: overeenkomst die bestaat tussen Perfect Body Fitness en het lid door het invullen en inleveren van een inschrijfformulier.
• Huisreglement: gedragsregels te volgen binnen de vestiging van Perfect Body Fitness

Artikel 2 Lidmaatschap en toegang
• Lid worden gaat op de volgende manieren:
Het compleet invullen van het papieren inschrijfformulier met persoonsgegevens, abonnementskeuze en handtekening en het inleveren hiervan bij Perfect Body Fitness.
In geval van Bedrijfsfitness; de met de werkgever overeengekomen wijze.
• Inschrijving van een lid die de leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt heeft dient te geschieden met goedkeuring en ondertekening van de ouder/wettelijk vertegenwoordiger.
• Na inschrijving heeft het lid 14 dagen de tijd om zonder redenen af te zien van het lidmaatschap, door dit mede te delen op de manier beschreven in artikel 7, sub a.
Indien de 14de dag van de bedenktijd in het weekend of op een nationaal erkende feestdag valt, wordt de 14de dag verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.
In het geval van herroeping binnen de bedenktijd van 14 dagen mag Perfect Body Fitness inschrijfkosten en de pro rata kosten in rekening brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot aan de herroeping.
• Een lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en de SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen van de betalingsverplichting kan enkel tot beëindiging van de overeenkomst leiden indien deze door Perfect Body Fitness wordt ontbonden.
• Indien het maximaal aantal leden bereikt is, wat enkel door eenzijdige beoordeling van Perfect Body Fitness kan geschieden, kan een natuurlijk persoon, indien gewenst, op een wachtlijst worden geplaatst.
• Uitsluitend op vertoon van een geldige lidmaatschapspas krijgt het lid toegang tot Perfect Body Fitness.
• Perfect Body Fitness is gerechtigd aangepaste tijden in te stellen voor jeugdleden.
• In het geval van speciale acties kan Perfect Body Fitness aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3 Lidmaatschapspas
• De lidmaatschapspas is te alle tijde eigendom van Perfect Body Fitness
Perfect Body Fitness is gerechtigd om €10,- in rekening te brengen bij verlies van de lidmaatschapspas, ongeacht de reden van verlies, of bij het niet inleveren na opzegging.
• Indien de lidmaatschapspas stuk gaat krijgt het lid kosteloos een nieuwe lidmaatschapspas.
• Het lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapspas.
• Bij verlies, diefstal of anderszins zoekraken van de lidmaatschapspas dient het lid dit te melden bij Perfect Body Fitness, waarna de lidmaatschapspas geblokkeerd zal worden.
• De betalingsverplichting van het lid blijft onverminderd van kracht.

Artikel 4 Openingstijden
• Perfect Body Fitness bepaalt de openingstijden.
• Perfect Body Fitness is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
• Perfect Body Fitness is gerechtigd de openingstijden van de vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
• Perfect Body Fitness is gerechtigd om de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 5 Groepslessen
• Voor elke groepsles kunnen een beperkt aantal deelnemers participeren (vol=vol).
• Perfect Body Fitness kan als voorwaarde stellen dat groepslessen gereserveerd dienen te worden op de door Perfect Body Fitness te bepalen wijze.
• Indien er minder dan 5 personen aanwezig zijn voor een groepsles kan Perfect Body Fitness er voor kiezen een alternatief aan te bieden in de fitnesszaal.
• Perfect Body Fitness behoudt zich het recht voor om groepslessen van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder valt ook het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen.
• Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 6 Termijn en betaling
• Een lidmaatschap bij Perfect Body Fitness heeft een minimale contractduur:
• Een jaarcontract heeft een contractduur van minimaal 12 maanden vanaf de ingangsdatum.
• Een half jaarcontract heeft een contractduur van minimaal 6 maanden vanaf de ingangsdatum.
• Een gezinsabonnement heeft een contractduur van minimaal 12 maanden vanaf de ingangsdatum.
• De overige abonnementen hebben geen minimale contractduur en zijn maandelijks opzegbaar.
• Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op perfectbodyfitness.nl of bij de balie van Perfect Body Fitness op te vragen.
• Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
• Betaling van het lidmaatschap dient te geschieden per maand vooruit via SEPA automatische incasso.
• Bij niet tijdige ontvangst door Perfect Body Fitness van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook, wordt het lid in gebreke gesteld via e-mail/post met het verzoek binnen 15 dagen te betalen.
• Indien het lid, ook na in gebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet is het lid in verzuim en worden administratiekosten in rekening gebracht. Het lid wordt hiervan per brief op de hoogte gebracht. Hierna is Perfect Body Fitness gerechtigd de totale vordering uit handen te geven en een incassobureau in te schakelen.
• Wanneer het lid is verzuim is door een betalingsachterstand wordt deze de toegang tot Perfect Body Fitness geweigerd.
• Wanneer Perfect Body Fitness acht dat het lid niet de intentie heeft om aan de betalingsverplichting te gaan voldoen kan Perfect Body Fitness de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, ineens en direct bij het lid te (laten) incasseren.
• Perfect Body Fitness behoudt zich het recht voor de tarieven per 1 januari jaarlijks met maximaal 8% te indexeren. Het lid is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 8%.
• Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
• Indien het lid geen gebruik maakt van de overeenkomst vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
• Bij verhuizing buiten een straal van 10 km van Perfect Body Fitness zal het lid de mogelijkheid krijgen om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing. Perfect Body Fitness is gerechtigd om een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente aan het lid te vragen.
• Indien het lid naar de beoordeling van Perfect Body Fitness aantoonbaar maakt dat op basis van medische redenen geen gebruik gemaakt kan worden van de overeenkomst kan het lid het abonnement kosteloos pauzeren.
• Wanneer het lid om medische redenen blijvend geen gebruik kan maken van de overeenkomst krijgt het lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen.
• Perfect Body Fitness is gerechtigd om bij de bovenstaande gevallen om een medische verklaring te vragen.

Artikel 7 Beëindigen lidmaatschap
• Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging.
• De opzegging dient schriftelijk te zijn, per e-mail (balie@perfectbodyfitness.nl), brief (Perfect Body Fitness, Van Hallstraat 30, 7204 JX Zutphen) of mutatieformulier in te vullen bij de balie van Perfect Body Fitness.
• Bij opzegging per e-mail of brief dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer van het lid.
• Als het lid zijn lidmaatschap niet voor de 20ste van de laatste maand van de initiële contractduur schriftelijk of per e-mail opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch voor hetzelfde maandelijkse tarief verlengd voor onbepaalde duur. Het abonnement is na de initiële contractduur maandelijks opzegbaar.
• Opzegging wordt verwerkt per de 1ste van de maand. Dit is bij een lidmaatschap met een minimale contractduur de 1ste van de maand volgend op de laatste maand van de minimale contractduur. Dit is bij abonnementen die maandelijks opzegbaar zijn per de 1ste van de eerstvolgende maand.
• Perfect Body Fitness behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling van Perfect Body Fitness, het lid de toegang tot Perfect Body Fitness te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
• Het lid heeft de mogelijkheid het lidmaatschap te pauzeren. Dit is een termijn van 3 maanden, waarvoor €15,- wordt gerekend. Per pauzering kan het lid maximaal 2 termijnen gebruiken (totaal 6 maanden, waarvoor €30,- wordt gerekend).
• Bij opzegging dient de lidmaatschapspas voor de laatste werkdag van het eind van de lidmaatschapstermijn te worden geretourneerd bij Perfect Body Fitness. Indien de lidmaatschapspas niet geretourneerd wordt is Perfect Body Fitness gerechtigd €10,- in rekening te brengen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
• Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel uitmaken van Perfect Body Fitness is geheel voor eigen risico van het lid.
• Perfect Body Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.
• Het lid zal zowel Perfect Body Fitness als de gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
• Perfect Body Fitness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 9 Persoonsgegevens
• Perfect Body Fitness verwerkt de persoonsgegevens van het lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
• Perfect Body Fitness verwerkt de persoonsgegevens voor de doeleinden informeren, facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Perfect Body Fitness.
• Het lid heeft inzage-, correctie- en verzet recht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Perfect Body Fitness kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens instellen en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Perfect Body Fitness.

Artikel 10 Klachten en geschillen
• In geval van klachten met betrekking tot Perfect Body Fitness dient het lid zich in eerste instantie te wenden tot de gastheer/vrouw en in tweede instantie tot Perfect Body Fitness.
• Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Perfect Body Fitness aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Perfect Body Fitness zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Perfect Body Fitness is gevestigd.

Artikel 11 Tot slot
• Door inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Perfect Body Fitness te accepteren en hiernaar te handelen.
• Deze Algemene Voorwaarden en het huisreglement van Perfect Body Fitness zijn terug te vinden op perfectbodyfitness.nl en op te vragen bij de balie van een Perfect Body Fitness vestiging.
• Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Perfect Body Fitness en het lid.

Artikel 12 Fit!vak
• De leveringsvoorwaarden van de brancheorganisatie Fit!vak
• https://fitvak.com/consumenteninfo

Call Now Button